new_mjere_zastitet
  • Izrada Planova zaštite od požara objekata
  • Izrada procjena ugroženosti objekata od požara
  • Izrada planova evakuacije ljudi i materijalnih dobara za slučaj pojave požara
  • Izrada operativnotaktičkih planova gašenja požara sa upotrebom opreme za gašenje požara
  • Izrada pravilnika iz oblasti zaštite od požara
error: Content is protected !!